Alapszabály

A Magyar Traumatológus Társaság a baleseti sebészet tudományággal foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai-, tudományos munkát koordináló és segítő érdekfeltáró, érdekvédelmi tevékenységet ellátó, a hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését elősegítő társadalmi szervezet.

Székhelye: 1081 Budapest, Fiumei út 17.
Adószám: 19001346-1-42
Számlaszám: OTP 11707024-201-01426

Tel: 00 36 1 333 8700; Fax: 00 36 1 333 8973
Ügyintéző: Mészáros Zsuzsanna (meszaros.zsuzsanna@baleseti.hu)

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§.

A társaság neve:                     Magyar Traumatológus Társaság (továbbiakban MTT )
A társaság neve angolul:          Hungarian Society of Trauma
A társaság neve latinul:           Societatis Traumatologicae Hungaricae

2.§.

1./ A társaság működési területe: Magyarország
2./ A társaság székhelye: 1081 Budapest, Fiumei út 17.
3./ A társaság alapítási éve: 1966
4./ A társaság pecsétje:
MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG
SOCIETAS TRAUMATOLOGICA HUNGARICA
1081 BUDAPEST, VIII. FIUMEI ÚT 17.

Logo: lombos fatörzsre helyezett fixateur externet ábrázol. Ezt a „Magyar Traumatológus Társaság 1966” körkörös felirat övezi.

3§.

 1. A társaság jogi személy.
 2. A társaságnak szekciói lehetnek. A szekciók nem jogi személyek. Tevékenységüket a társaság alapszabályával összhangban és a vezetőséggel egyeztetett irányelvek alapján fejtik ki.
 3. A társaság a baleseti sebészet tudományággal foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai-, tudományos munkát koordináló és segítő, érdekfeltáró, érdekképviseleti tevékenységet ellátó, a hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését elősegítő társadalmi szervezet.

 

II.
A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

4.§.
A társaság célja:

 1. Társadalmi úton elősegíteni a társasági tagok tevékenységének fejlesztését, az egészségügy és ezen belül különösen a baleseti sebészet és határterületei színvonalának állandó emelését;
 2. A társaság elősegíti a tagok szakmai képzettségének emelését, társadalmi tevékenységük és alkotó munkájuk kibontakoztatását;
 3. A társaság saját szakterületén elősegíti az országos szintű társadalmi, etikai, tudományos és oktatási feladatok megoldását, valamint az egészségmegőrzés hosszútávra szóló társadalmi programjának gyakorlati megvalósítását
 4. A társaság további célja, hogy
 5. őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye felett,
 6. érvényesítse tagjai erkölcsi és anyagi érdekeit a közérdekkel összhangban.

5.§.
A társaság céljai megvalósítása érdekében:

 1. Tagjai kezdeményezésére, a tagokkal történt egyeztetés után javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki, a szakterületét általánosan és alapvetően érintő döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában.
 2. A meghozott döntésekre, szabályozásokra vonatkozó tapasztalatait, javaslatait- tagjai összehangolt véleményét figyelembe véve – továbbítja intézkedésre az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes testületei felé, illetve a témában érintett testületekhez, szervekhez, önálló intézkedéseket kezdeményez.
 3. Folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű egészségpolitikai elgondolásokról, fejlesztési célokról, kiemelt szakmai célprogramokról, döntésekről, szabályozásokról, különös tekintettel saját szakterületére.
 4. Saját szakterületén közreműködik az oktatás– és tudománypolitikával kapcsolatos feladatok megoldásában.
 5. Összehangolja tagjai tevékenységét, szekciói működését.
 6. Előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket.
 7. Pályázatokat ír ki.
 8. Emlékérmeket és díjakat alapít és adományoz.
 9. Kapcsolatot létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel, segíti, irányítja, összehangolja és ellenőrzi tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét.
 10. A társaság a maga egészében, vagy szekciói, ill. tagjai útján tagként részt vesz nemzetközi és nemzeti tudományos szakmai szervezetek munkájában, s ezekben megbízottai útján képviselteti magát.
 11. Tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló hazai, nemzetközi és nemzetközi részvételű kongresszusokat, konferenciákat szervez. A szakmai továbbképzés megvalósítása érdekében hazai konferenciákat, emléküléseket és egyéb rendezvényeket (pl. továbbképző tanfolyamokat) szervez, közreműködik területi szervezetei, szekciói rendezvényszervező tevékenységében, és összehangolja azt. PR és lobbi tevékenységet folytat céljai megvalósítása érdekében.
 12. Anyagi lehetőségeinek határain belül mindent megtesz tagjai hazai és külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására. Tagjai kiutazási kérelmeit a Vezetőség, illetve az Elnökség döntései alapján közvetlenül támogatja,
 13. A társaság céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat, szakmai folyóirat szerkesztésében és kiadásában vesz részt, WEB oldalt tart fenn.

 

III.
A TÁRSASÁG SZERVEZETE, TAGJAI, TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

 

6.§.

 1. A társaság tagjai lehetnek:
 2. rendes tagok,
 3. tiszteletbeli tagok.
 4. Rendes tag lehet az a nagykorú magyar, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú orvos és egészségügyi szakdolgozó, aki a társaság tudományágának gyakorlati alkalmazója, vagy nyugdíjasa és kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a társaság alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, valamint kötelezettséget vállal a társaság céljainak megvalósítása érdekében történő közreműködésre, a tagdíj megfizetésére, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit a társaság Vezetősége a tagok sorába felvesz.

A felvételhez a határozatképes Vezetőség jelenlévő tagjainak 50 % + 1 fő támogató javaslata szükséges.

A társaság rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.

A rendes tag joga, hogy:

 1. a társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal részt vegyen, tisztségviselőt választhat és tisztségre választható, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és a társasággal szembeni kötelezettségeinek eleget tesz.
 2. részt vegyen a társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a társaság egyéb tevékenységében.
 3. részt vegyen a társaság és mások által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai, tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa, véleményét elmondja.
 4. a társaság vezető szervei által meghatározott feltételek szerint igénybe vegye a társaság szolgáltatásait, anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit.
 5. a nemzetközi szervezetekben vagy más nemzeti társaságokban tagságot létesítsen, ill. joga van ezen társaságok tisztségviseléséhez, az e szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel való kapcsolattartáshoz.
 6. a külföldi tudományos konferenciákon, kongresszusokon, szakmai tanulmányutakon részt vegyen.
 7. megvalósítsa kezdeményezéseit, javaslatait.
 8. egyéb, a társaság működését segítő, a tudományág fejlődését szolgáló tevékenységet folytasson a szolgáltatás jellegétől függően ingyenesen, kedvezményesen vagy térítés ellenében.
 9. a társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a társaság bármely területén folyó munkáról és eseményről, illetve más egyesületek tagjait érintő tagjait érintő határozatairól, állásfoglalásairól.
 10. a társaságtól ajánlást kapjon külföldi szervezetbe való tagfelvételhez.
 11. javaslatot tegyen a társaság vezető testületeinek a kiemelkedő munkát végző tagok társasági emlékéremmel való kitüntetésére, jutalmazására.
 12. meghatározott feladatok elvégzésére a társasággal határozott vagy határozatlan időtartamú munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (megbízás) létesítsen.
 13. a társaság testületeinek és tisztségviselőinek hibás döntései, határozatai, téves állásfoglalásai ellen szavát felemelje, azt a Vezetőségnek vagy az Elnökségnek írásban jelezze és amennyiben a törvényben meghatározott időn belül arra nem kapott számára elfogadható választ, a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadja.

A rendes tag kötelezettsége, hogy:

 1. a társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban meghatározott kötelességeinek eleget tegyen.
 2. a társaság testületeinek döntéseit, határozatait végrehajtsa.
 3. a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.
 4. a társaság vezető testületeinek felkérésére társasági tevékenységéről beszámoljon.
 5. a tudomány mindenkori állása szerint és a reális lehetőségek figyelembevételével a szakmai kérdések vonatkozásában véleményt alkosson.
 6. a társaság anyagi (vagyoni) alapjának megteremtésében és annak gyarapításában lehetőségei szerint egyénileg, illetve a társaság Vezetősége által meghatározott módon és mértékben közreműködjön.
 7. a részére megállapított tagsági díjat minden év március 31-ig befizesse.
 8. Tiszteletbeli tag lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki a szakmai, társadalmi, gazdasági, politikai élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalataival elismerésre méltó érdemeket szerzett s ezeket a társaság munkájában hasznosítani tudja.

A tiszteletbeli tagot a társaság Elnökségének javaslatára a Vezetőség választja.

A felvételhez a határozatképes Vezetőség jelenlévő tagjainak 50% + 1 fő támogató szavazata szükséges.

A tiszteletbeli tag joga, hogy:

 1. a társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen ;
 2. részt vegyen a társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szakmai alkotását bemutassa,
 3. a társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a társaság területén folyó munkáról és eseményről.

A tiszteletbeli tag kötelessége, hogy:

 1. a társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen,
 2. a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.

 

7.§.

A tagsági viszony megszűnik:

 1. A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
 2. A társaság megszűnésével.
 3. A tag kilépésével.

A tag kilépési szándékát az Elnöknek vagy Főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a társaság tagfelvételére feljogosított szervét tájékoztatni kell.

 1. A tag kizárásával.

Ki kell zárni a tagok sorából azt a személyt, aki:

 1. a társasággal szemben fennálló, vagy önként vállalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget,
 2. szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték, a közügyek gyakorlásától eltiltották,
 3. a tagságra érdemtelenné vált.

A kizárást az Elnökség előterjesztésére elsőfokú szervként az ad-hoc Fegyelmi Bizottság, másodfokú szervként a Vezetőség kétharmados aránnyal szavazhatja meg. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A tag kizárását a közgyűlésnek kell jóváhagynia.

 

IV.
A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA

 

8.§.

A társaság vezető szervei:

 1. a Közgyűlés
 2. a Vezetőség
 3. az Elnökség

A társaság állandó bizottsága:

 1. az Ellenőrző Bizottság

V.
KÖZGYÛLÉS

9.§.

A társaság legfőbb testületi vezető szerve a Közgyűlés, amely minden, a társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.

10.§.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:

 1. Megállapítja, illetve módosítja a társaság alapszabályát.

Megszünteti a társaságot, ha a feloszlást vagy a más társasággal való egyesülést a   Közgyűlés a Ptk. 3:76 §-a szerint a szavazati joggal rendelkező tagok   háromnegyedes többséggel kimondja.

 1. Dönt szövetségekhez, egyéb szervezetekhez való tartozás kérdésében.
 2. Titkosan megválasztja 4 évre szólóan a Vezetőség 31 tagját, és az Ellenőrző Bizottság három tagját. Az egymenetes szavazáson a szavazatok számának rangsora szerint az első 30 a Vezetőség, a következő 3 az Ellenőrző Bizottság tagjai. A vezetőség 31. tagja a Társaság leköszönő elnöke. A választás a jelölő bizottság javaslata alapján történik. Jelölt az a rendes tag lehet, akinek jelölését a Társaság rendes tagjai közül minimum 3 fő támogatja. A jelöltlistát a közgyűlés fogadja el a jelenlévő választásra jogosult tagok 50% + 1 fő támogatásával. A vezetőségbe jelölt tagnak a jelölést írásban, elektronikus módon vagy szóban el kell fogadnia. A jelöltlista bővíthető a közgyűlésen szavazati joggal részt vevő tagok javaslata alapján, ha azt a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel elfogadja. A javaslatot kapott tagnak jelen kell lenni a közgyűlésen és nyilatkoznia kell a jelöltség elfogadásáról.
 3. Jóváhagyja a Vezetőség, az Ellenőrző Bizottság és a szekciók két közgyűlés között végzett munkájáról szóló beszámolóját.
 4. Az Elnökség, a Vezetőség, az Ellenőrző Bizottság és a szekciók beszámolója alapján megvitatja a társaság munkáját, meghatározza a társaság legfontosabb feladatait a következő időszakra és szükség szerint dönt az általa választott testületek, illetve azok tagjai visszahívásának kérdésében.

11.§.

A társaság választott szervei a Közgyűlésnek felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

12.§.

 1. Közgyűlést évente kell írásban összehívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság vagy más felügyeleti szerv elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada, a Vezetőség vagy az Ellenőrző Bizottság az ok és a cél megjelölésével írásban kéri.
 2. A Közgyűlés a rendes tagok összességéből áll. A Vezetőség által megállapított számú meghívott vendéget és a tiszteletbeli tagokat a Közgyűlésen tanácskozási jog illeti meg.

13.§.

A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, megállapítja a közgyűlés helyét, idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot és azt a főtitkár legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt írásban közli a tagokkal.

14.§.

Határozatképes a Közgyűlés, ha azon a szavazásra jogosultaknak a fele plusz 1 fő jelen van.

A szavazás rendje:

 1. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 2. A Közgyűlés bármely tag javaslatára elhatározhatja a titkos szavazást.
 3. Az alapszabály módosításához, a Társaság más társasággal, egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának történő kiválásának kimondásához a jelenlévő tagok háromnegyedének egyetértő szavazata szükséges.
 4. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

15.§.
Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, legalább 15 perc elteltével, de legkésőbb 30 napon belül ugyanezen tárgysorozattal összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

 

VI.
VEZETŐSÉG

 

16.§.

Két közgyűlés közötti időszakban a Közgyűlés hatáskörét – a kizárólagos hatáskörök kivételével – a Vezetőség gyakorolja.

17.§.

A Vezetőség a Közgyűlés által választott 30 vezetőségi tagból és a leköszönő elnökből áll. A közgyűlés által megválasztott Vezetőség megbízatásának kezdete a választást követő naptári év január 1-e és 4 évre szól.

Választott vezetőségi tagsági funkció bármely okból való megszűnése esetén a következő rendes évi közgyűlésen a Vezetőség által megbízott jelölő bizottság jelölését követően a Közgyűlés új vezetőségi tagot választhat.

 

18.§.

A Vezetőség hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

 1. Határozatot hozhat – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a társaság egészét érintő bármely kérdésben, intézkedik és állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben.
 2. Végrehajtja a Közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról.
 3. Megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket.
 4. Irányítja a társaság gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját.
 5. Koordinálja, ellenőrzi és segíti a szekciók gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját.
 6. Figyelemmel kíséri a társaság alapszabályszerű működését és munkáját, továbbá a társaság tisztségviselőinek tevékenységét.

 

19.§.

A Vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

 1. Dönt a rendes és tiszteletbeli tagok felvételéről és a megfigyelői státuszról.
 2. Megállapítja a tagok által a társaságnak fizetendő tagdíj mértékét.

Nyugdíjas tagoknak, vagy azon rendes tagoknak, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek valamilyen okból eleget tenni nem tudnak, határozott vagy határozatlan ideig a tagdíjfizetési kötelezettség alól felmentést adhat. Nem nyugdíjas rendes tag tagdíjfizetési kötelezettsége alóli mentesítési kérelmét a Főtitkárnak kell benyújtania az indoklással együtt, aki a kérelmet a Vezetőség elé köteles terjeszteni. A vezetőségi ülésen jelenlévő tagok 50%-a + 1 fő támogatása esetén adható felmentés a tagdíjfizetési kötelezettség alól.

 1. Titkos szavazással megválasztja a Vezetőség tagjai sorából a társaság alább felsorolt tisztségviselőit.
 • elnököt 2 évre,
 • jövendőbeli elnököt 2 évre, aki egyben a Társaság alelnöki funkcióját is betölti,
 • főtitkárt 4 évre,
 • kincstárnokot 4 évre,

és meghatározza az új tisztségviselők megbízatásának kezdetét és lejártát.

Az elnök megbízatásának lejártát követően 4 évig nem választható újra.

A főtitkárt a vezetőség 2 évre újra választhatja.

Amennyiben valamely tisztség a mandátum lejárta előtt megüresedik, úgy a Vezetőség a hátralévő időre – saját tagjai közül új tisztségviselőt választhat.

 1. Jóváhagyja az elnökség éves munkájáról szóló beszámolót.
 2. Elfogadja, illetve módosítja az Ellenőrző Bizottság és a fegyelmi ad hoc bizottság működési szabályzatát.
 3. Dönt a társasági emlékérmek, díjak alapításáról, azok odaítéléséről az Elnökségnek javaslatot tehet.
 4. Jóváhagyja a társaság éves utaztatási tervét.
 5. Dönt a szekciók létrehozásáról, illetve megszűntetéséről, és irányelveket dolgoz ki a szekciók működésére
 6. A tisztújító Közgyűlést megelőzően minimum három hónappal megválasztja a Jelölő Bizottságot. A jelölő Bizottság 3 tagú, egy megválasztott elnökből és két tagból áll. Vezetőségi tagnak jelölést a Társaság minden rendes tagja tehet. A jelölési folyamat eljárási rendjét a Jelölő Bizottság határozza meg és hajtja végre. A Társaság rendes tagjai a Jelölő Bizottság tagjait is jelölhetik a vezetőségbe.

20.§.

 1. A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról a társaság elnöksége gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt a Vezetőség tagjai részére meg kell küldeni.
 2. A Vezetőség ülésére esetenként, a napirendeknek megfelelően tanácskozási joggal meg lehet hívni a napirendben érdekelt tagokat, illetve más érdekelt szervek, szervezetek képviselőit.
 3. A vezetőségi ülések állandó meghívottja – tanácskozási joggal – az Ellenőrző Bizottság elnöke, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Traumatológia és Kézsebészet tagozatának, a Traumatológia és Kézsebész Tanácsának elnöke, a szekciók elnökei.

21.§.

 1. A Vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább az 50%+1 fő jelen van.
 2. Határozatképtelenség esetén legalább 15 perc elteltével, de legkésőbb 30 napon belül ismét össze kell hívni a vezetőséget.
 3. A Vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 4. Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt.
 5. A Vezetőség bármely tagjának javaslatára a Vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást a személyi kérdéseken kívül egyéb kérdésben is.
 6. A Vezetőség és az Elnökség tagjai javaslataikat és határozataikat elektronikus levelezés útján is előkészíthetik és az Elnökség határozata alapján döntéseiket elektronikus szavazással is meghozhatják. Ebben az esetben a következő Vezetőségi vagy Elnökségi ülésen a meghozott döntésekről be kell számolniuk.

VII.
ELNÖKSÉG

 

22.§.

 1. A társaság Elnöksége 5 tagú, a Vezetőség által választott 4 tisztségviselőből (elnök, jövendőbeli elnök, aki egyben az alelnöki tisztséget is betölti, főtitkár, kincstárnok) és a leköszönő elnökből áll.
 2. Az elnökségi ülések állandó meghívottja tanácskozási joggal az Ellenőrző Bizottság elnöke.

 

23.§.

Az elnökség hatásköre, feladata:

 1. Irányítja és összehangolja a társaság gyakorlati munkáját.
 2. Dönt a Vezetőség két ülése közötti időszakban a Vezetőség kizárólagos hatáskörébe nem tartozó kérdésekben.
 3. Döntéseiről a Vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.
 4. A társaság céljának megvalósítása érdekében meghatározott feladatra munkabizottságot hozhat létre. A munkabizottságok tagjait és vezetőit az Elnökség bízza meg és az Elnökségnek tartoznak felelősséggel.
 5. Sürgős esetben dönt az utaztatási tervben nem szereplő egyes külföldi kiküldetésekről, kiutazásokról, a kiutazások támogatásáról, a társaság költségvetésében e célra előirányzott keret mértékéig.
 6. Irányítja, segíti és biztosítja a testületi határozatok végrehajtását, felügyeli azok ügyintézését.
 7. Előkészíti a közgyűlést és a vezetőségi üléseket.
 8. Megvitatja a Vezetőség, a felügyeleti szervek, a MOK és egyéb szervek részére készített előterjesztéseket, tájékoztatókat, javaslatokat, azokkal kapcsolatban állást foglal.
 9. Tájékoztatást kér a szekciók és a tagok társasági munkájáról.
 10. Koordinálja a társaság által rendezett nemzetközi, nemzetközi részvételű és hazai rendezvények előkészítését és szervezését.

24.§.

Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

 1. Engedélyezi a külföldi szakemberek meghívását a társaság költségén.
 2. Dönt a hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárás elrendeléséről.
 3. Elfogadja a társaság éves munkatervét és az annak végrehajtásáról szóló beszámolót, amelyet a Vezetőség elé terjeszt.
 4. Elfogadja a társaság éves pénzügyi gazdálkodási tervét és az annak végrehajtásáról szóló beszámoló jelentést.
 5. Előterjesztést tesz a társasági emlékéremmel, díjjal való kitüntetésekre.
 6. Javaslatot tesz a tagok felvételére a Vezetőségnek.

25.§.

Az Elnökség működéséről rendszeresen beszámol a Vezetőségnek, annak felelősséggel tartozik.

26.§.

Az elnökség szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik.
Az elnökség határozatképes, ha ülésén az elnökségi tagoknak az 50%-a + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb legalább 15 perc elteltével, de legkésőbb 30 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazat dönt.
Dönt a titkos szavazás elrendeléséről.

 

VIII.
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

 

27.§.

 1. Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés által választott 3 tagból (a továbbiakban: tagok) áll.
 2. Kizárólag a Közgyűlésnek van alárendelve, csak ennek tartozik felelősséggel. A tagjai más tisztségre nem választhatók.
 3. A bizottság a közgyűlést követő első ülésén tagjai sorából elnököt választ.
 4. Az Ellenőrző Bizottság működési szabályzata szerint működik, ellenőrzésének tárgya a társaság egész tevékenysége.
 5. Figyelemmel kíséri a társaság alapszabály szerinti működését, így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását, ellenőrzi a társaság pénzügyi gazdálkodását, továbbá az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartását.
 6. A bizottság megállapításairól tájékoztatja a társaság vezető szerveit és beszámol a Közgyűlésnek.
 7. A bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy társasági tagokat is bevonhat munkájába.
 8. A bizottság elnökét és tagjait a társaság hatáskörében intézkedési jog nem illeti meg, de a megállapításai nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő erre 8 napon belül válaszolni köteles.
 9. Amennyiben a Társaság jogszabályok és alapszabály szerinti működése másképp nem biztosítható, az ok és a cél megjelölésével az elnökségnél kezdeményezheti a közgyűlés összehívását. Ebben az esetben az elnökség 8 napon belül köteles intézkedni a közgyűlés összehívásáról.
 10. A bizottság szükség szerint, de évente legalább l alkalommal ülésezik. Határozatképes, ha ülésén legalább 2 tag jelen van. Amennyiben nem határozatképes, ülését 15 napon belül ismételten össze kell hívni.
 11. Az ismételten összehívott ülések határozatképességéhez is 2 bizottsági tag jelenléte szükséges.
 12. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök ír alá.
 13. A működési szabályzatát a Közgyűlés hagyja jóvá.

IX.
A TÁRSASÁG SZEKCIÓI, REGIONÁLIS SZERVEZETEI

28.§.

 1. A társaság szekciói az egy-egy speciális szakterülettel foglalkozó társasági tagok, vagy regionális alapon létrehozott szervezetei.
 2. A szekciók tevékenységüket, gazdálkodásukat a társaság alapszabályával összhangban és a vezetőséggel egyeztetett irányelvek alapján fejtik ki.
 3. Az ellenőrzést a társaság az Ellenőrző Bizottság útján látja el.
 4. A társaság szekcióinak szervezetét és működését a szekciók szervezeti és működési szabályzata szabályozza, melyet a szekciók a társaság alapszabályával összhangban alkotnak meg.
 5. A szekció létrehozásáról a társaság Vezetősége határoz.
 6. A szekció vezető szerve a taggyűlés. A taggyűlés határozatképes, ha azon a szekció tagságának legalább a fele + 1 fő jelen van.
 7. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a szekció vezető tisztségviselőinek megválasztása, illetve felmentése.
 8. A szekciók vezetőit a taggyűlés a működési szabályzatban rögzített időtartamra választja.
 9. A szekciók működésükről a Társaság éves rendes közgyűlésén kötelesek beszámolni, ill. amennyiben ezt az Elnökség elrendeli az Elnökség által meghatározott vezetőségi ülésen is.

 

X.
A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTÉSGVISELŐINEK HATÁSKÖRE

 

29.§.

 1. A társaság elnökének hatásköre:
 2. képviseli a társaságot a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt. Képviseleti jogát adott esetben írásban a társaság bármely tagjára átruházhatja,
 3. vezeti a Közgyűlést, a Vezetőség és az Elnökség tanácskozásait,
 4. dönt és/vagy intézkedik az elnökség két ülése közötti időszakban – a főtitkárral egyetértésben – az elnökség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést és/vagy intézkedést igénylő ügyekben, kivéve az elnökség kizárólagos hatásköreit érintő kérdéseket,
 5. Egyetértés hiányában az ügyben az elnökség dönt,
 6. Az elnök döntéseiért felelősséggel tartozik és azokról az elnökség legközelebbi ülésén beszámolni köteles,
 7. őrködik a hatályos jogszabályok különösen a társaságra vonatkozó rendelkezések és a társaság alapszabályának szigorú betartása felett,
 8. ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását,
 9. ellenőrzi a tisztségviselők tevékenységét,
 10. a főtitkárral és a kincstárnokkal együttesen rendelkezik a társaság bankszámlája felett.
 11. A társaság volt elnökének feladata:
 12. képviseli a társaságot az elnök megbízása alapján,
 13. akadályoztatás esetén helyettesíti az alelnököt,
 14. a Vezetőség és az Elnökség által adott megbízás esetén önálló feladatot is ellát.
 15. A társaság jövendőbeli elnökének, alelnökének feladata:
 16. képviseli a társaságot az elnök megbízása alapján,
 17. részt vesz a társaság távlati tervének, tudományos programjának kimunkálásában,
 18. akadályoztatás esetén helyettesíti az elnököt.
 19. A főtitkár hatásköre, feladatai:
 20. képviseli a társaságot,
 21. a társaság vezető szerveinek ülései között e testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi a társaság ügyeit,
 22. előkészíti a vezető szervek üléseit, biztosítja működésüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
 23. felelős a Társaság vezető szerveinek üléseiről készített jegyzőkönyvek vezetéséért és az Elnökkel egyetemben hitelesítéséért,
 24. tájékoztatja a tagokat a társaság munkájáról,
 25. az elnökkel együttesen rendelkezik a bankszámla felett. A főtitkár a bankszámla feletti rendelkezés jogát másra nem ruházhatja át.
 26. A kincstárnok feladata:
 27. A kincstárnok a társaság pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről, vezeti a naplófőkönyvet,
 28. akadályoztatás esetén helyettesíti a főtitkárt.

 

XI.
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

 

30 §.

 1. A társaság vagyona a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, kongresszusi bevételekből képződik.
 2. A társaság tartozásaiért saját vagyonával felel.
 3. A tagok – a tagdíj fizetésén túl – a társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 4. Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a társaság ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért az elnökség a felelős.
 5. A társaság gazdálkodó tevékenységét a vonatkozó hatályos törvények szerint végzi, céljai elérése érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet végezhet.

 

XII.
A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

 

31.§.

 1. A társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
 2. Ha a társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.
 3. A gazdasági és pénzügyi kötelezettség vállalásnál elnök és kincstárnok, vagy főtitkár és kincstárnok, vagy elnök és főtitkár együttes aláírási jogot gyakorol.

 

 

XIII.
A TÁRSASÁG HATÓSÁGI ELLENÕRZÉSE

 

32.§.

Ha a társaság olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

XIV.
A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

 

33.§.

A társaság megszűnik feloszlással, más társasággal való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

A társaság megszűnése esetén a vagyon sorsáról a közgyűlés erre vonatkozó döntése szerint kell rendelkezni.

 

XV.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

34.§.

Minden olyan, a Társaságot érintő kérdésben, amelyet az Alapszabályzat nem szabályoz a „2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről” és a „2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvények az irányadóak.

 

XVI.
HATÁLYBALÉPÉS

 

35.§.

Jelen alapszabály 2017. január 1. napjától lép hatályba.

Egyidejűleg a társaság 2005. március 25-én hatályba lépett alapszabálya hatályát vesztette.

 

Budapest, 2016. szeptember 2.

 

 

Dr. Turchányi Béla                                                    Dr. Flóris István

A Magyar Traumatológus Társaság                         a Magyar Traumatológus Társaság

elnöke                                                                     főtitkára