Beszámoló a Vécsei kör találkozójáról 1999. november 13-14-én Vasszéchenyben

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2000 ;43(2):152-152   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány

152 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet W 2000. 43. 2.

Beszámoló a Vécsei kör találkozójáról

1999. november 13-14-én Vasszéchenyben

A Vécsei baráti kör tudományos témája az acetabulum törések volt.

Elsõnek Prof. Dr. Simonka János Aurél tartott referátumot az acetabulum törések anat

ómiájáról, klasszifikációjáról, diagnosztikájáról. Részletesen ismertette a ma általánosan

használt AO beosztást, azon belül is az A, a B és a C csoportokba tartozó acetabulum töréseket.

Hangsúlyozta, hogy a szokványos radiológiai diagnosztika mellett az ala, az obturátor,

az inlet, az outlet felvételeket minden esetben el kell készíteni. CT illetve háromdimenziós

CT képeket érdemes végezni. Kiegészítõ vizsgálatokat, például cystographiát is lehet végezni.

Prof. Dr. Sárvári András a konzervatív kezelésrõl beszélt. Ma egyre ritkábban kerül rá sor.

Axiális- és oldalhúzást és funkcionális kezelést együttesen lehet alkalmazni. Figyelemmel

kell lenni az ágy dõlésszögére. Kérdéses esetben csípõízületi arthroscopiát lehet végezni, pl.

corpus-alienum eldöntése végett.

Prof. Dr. Vécsei Vilmos a mûtéti behatolásokról tartott referátumot. Az ismert hátsó

(Kocher-Langenbeck), az ilioinguinalis (Letournel) és az iliofemoralis behatolás (Judet) mellett

részletesen ismertette a kibõvített iliofemoralis behatolást. Ez a feltárás alsó median hasi

metszéssel kezdõdik. Extraperitonealisan az alhasi képletek oldalra tartása után a megfelelõ

oldalon minden fontos képlet elérhetõ. Az implantátumok behelyezéséhez segédmetszés lehet

szükséges a crista felõl. A szellemes behatolás esetén a fektetésnél kell ügyelni a kérdéses

oldal megemelésére. Egészen a linea terminalisig jó feltárást ad, és az elõre meghajlított lemez

így jól behelyezhetõ. A median feltárásnál a musculus rectus abdominis distalis végét

sem választja le, amely a seb zárásánál nagy elõny. A symphysis sérülését is hasonlóan belülr

õl éri el. A feltárás sok tekintetben eltéréseket mutat a Stoppa-féle behatoláshoz képest, amely

ív alakú, harántirányú distalis metszéssel kezdõdik.

Dr. Csonka Csaba az acetabulum törések mûtéti kezelését ismertette. Mûtétet tart szüks

égesnek nyílt ficamnál, reluxatiós tendenciánál, valamint reponálhatatlan esetekben. A szö-

võdmények között felemlíti az ér- és idegsérülést, valamint a thromboemboliás szövõdmé-

nyeket a metaplaziás csontképzõdést, a combfejnecrosist, az arthrosist, ill. az infekciót. Saját

beteganyagában acetabulum törések esetén 14 mûtétet végzett, amelybõl 4 esetben lemezt is

helyezett be. Dr. Vécsei Vilmos professzor ismertette az acetabulum törések után várható

hosszú távú eredményeket. Kialakult medence instabilitás, irreponabilitás, progrediáló idegs

érülés, valamint kísérõ medencei szervsérülés esetén, valamint nyílt törések esetén szüksé-

ges elsõdlegesen mûtétet végezni. Fontos a preoperatív és a posztoperatív menedzsment egyar

ánt. 209 acetabulum törést látott el mûtétileg. Ezekbõl 40 haránt típusú volt hátsó ficammal,

46 hátsó peremtörés volt, a többi pedig kombinált sérülés. Konzervatív kezelést csak

rendkívül ritkán végez, a dislocalt törések általában mûtéti ellátásra kerülnek.

161 esetet kontrollált 2 tõl-20 éves követési idõ után. 6 esetben femurfej necrosist, 20

esetben arthrosist, 9 esetben heterotop-ossificatiót és 4 esetben fertõzést tudott kimutatni szö-

võdményként. A nervus ischiadicus károsodása preoperatíve 6 %-ban, posztoperatíve további

4 %-ban volt kimutatható.

Az összefoglaló eredmények szerint, az esetek 45 %-a igen jó eredményt, 34 %-a jó, 16

%-a kielégítõ és 5 %-a rossz eredményt adott.

Ezt követõen Dr. Kiss Gyula, Dr. Sárvári András, Dr. Dósa Gábor, Dr. Vekszler György,

Dr. Sükösd László és Dr. Simonka János Aurél tanulságos eseteket mutattak be.

A Vécsei baráti kör soron következõ ülését 2000. május 6-7-én Szegeden tartja. A tudom

ányos téma a hyalin porc sérülése lesz.

Gyula, 2000. április 13.

Dr. Dósa Gábor A Vécsei Kör szervezõje